КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОВОЛИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Історія створення кафедри

Враховуючи клопотання Нововолинського факультету ТНЕУ та згідно з рішенням Вченої ради Тернопільського національного економічного університету 31.08.2009 р. у структурі НФ ТНЕУ було створено кафедру економіки підприємств, яку очолив к.е.н, доцент кафедри Самольотов Павло Валентинович.

На підставі наказу ректора Тернопільського національного економічного університету від 19.11.2010 р. кафедру економіки підприємств НФ ТНЕУ було перейменовано у кафедру економіки та обліку господарської діяльності з наданням її статусу випускової кафедри за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» напрями підготовки «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».

27 лютого 2012 р. завідувачем кафедри призначено к.е.н., доцента, почесного професора ТНЕУ Харіва Петра Степановича.

З квітня 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, старший науковий співробітник, доцент Шевчук Ярослав Васильович.

Виходячи із вимог Болонського процесу та завдань сучасної вищої освіти в Україні викладачі кафедри для кращого засвоєння студентами навчальних курсів використовують у навчальному процесі інтерактивні форми вивчення дисциплін, які спрямовані на одержання якісної вищої освіти. Серед таких форм викладачі кафедри практикують використання модерацій, візуальних лекцій, ділових ігор, круглих столів, предметних олімпіад, лекцій із розбором конкретних ситуацій, економічних брейн-рингів.

Випускники кафедри мають можливість працювати на посадах провідних економістів, бухгалтерів, керівників та спеціалістів промислових підприємств, банків, в органах казначейської та податкової служби, фінансового управління і т.д.

За кафедрою економіки та обліку господарської діяльності
закріплені такі дисципліни:

 • економіка підприємства;
 • стратегія підприємства,логістика,регіональна економіка;
 • бюджетна система;
 • МВФКВ;
 • стратегічна стійкість підприємства;
 • фінансове право;
 • система контролю;
 • облік в галузях промисловості;
 • фінансовий аналіз;
 • податковий менеджмент;
 • податковий облік та звітність;
 • система касового виконання бюджетів;
 • звітність підприємства;
 • ревізійна справа;
 • державний фінансовий контроль;
 • страхові послуги;
 • соціальне страхування;
 • інвестування;
 • фіскальне адміністрування;
 • казначейська справа;
 • бухгалтерський облік;
 • фінансовий облік 1;
 • фінансовий облік 2;
 • облік в зарубіжних країнах, облікова політика;
 • облік на підприємствах малого бізнесу;
 • організація обліку;
 • управління потенціалом підприємства;
 • прогнозування на макрорівні.

ШЕВЧУК Ярослав Васильович
Адреса: бульвар Шевченка 29, м. Нововолинськ
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua

Завідувач кафедри економіки та обліку господарської діяльності

ШЕВЧУК Ярослав Васильович – доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження і розробка методів економічної оцінки підвищення якості радіоелектронної апаратури на інтегральних схемах» захистив в 1976 р. у Львівському політехнічному інституті.

З 1994 року працював у науковій установі – Львівському відділенні Інституту економіки НАН України (тепер Інститут регіональних досліджень НАН України), де займав наукові посади від техніка ІІ категорії до старшого наукового співробітника).

В 2004 році вступив в аспірантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. З 2005 року отримував стипендію Львівської обласної ради.

В 2007 році захистив дисертацію кандидата економічних наук на тему: «Депресивні територіальні суспільні системи: критерії визначення та напрямки санації», захист якої відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України м. Львів.

В 2013 році захистив дисертацію доктора економічних наук на тему: «Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку автотранспортної інфраструктури України», захист якої відбувся у спеціалізованій раді Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України м. Одеса.

Здобув наукові звання доцента та старшого наукового співробітника.

Опублікував більше 92 наукових праць, з них дві одноосібні монографії. Наукові дослідження пов’язані з розробкою механізмів санації депресивних територіальних суспільних систем в контексті формування регіональної політики, з вивченням і прогнозуванням розвитку автомобільної інфраструктури в регіонах України, логістикою.

Приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України та розробці наукових тем: «Механізми реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки»; «Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до формування та методи реалізації»; «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої економіки»; «Нові підходи до оцінки та формування інвестиційного клімату України в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів»; «Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні наслідки їх реалізації»; «Розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року»; «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону»; «Розроблення обґрунтувань соціально-економічного розвитку міста Львова до окремих розділів Генерального плану м. Львова»; «Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні». За результатами досліджень по темах отримано наукові впровадження, підготовлено розділи наукових звітів, підрозділи у колективних монографіях та доповідні записки.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 1. Міжнародна конкуренція і регіональна політика. Навчальний посібник. /Я.В. Шевчук, В.В. Папп. – Тернопіль – Ужгород: ФОП Береза А.Е., 2014. – 160 с.
МОНОГРАФІЇ
 1. Депресивні територіальні системи: критерії визначення та напрямки санації. – Монографія. НАН України Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2008. – 134 с
 2. Автотранспортна інфраструктура: теорія і методи сучасних регіональних досліджень. Монографія. – Ужгород: Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2011. – 376 с.
НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Ефективність впровадження державних програм та їх вплив на структурну перебудову економіки країни / Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук //Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.16. – С. 177 -181.
 2. Сучасні ризики розвитку сільських територій /Я.В. Шевчук // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах/НАН України. ІРД НАН України; наук.ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 4. Сільські території/від.ред. В.В.Борщевський – 2013. – 344с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – С. С. 119 – 139.
 3. Демографічні процеси в малих містах /Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук// Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах/НАН України. ІРД НАН України; наук.ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 5. Малі міста/від.ред. Л.Т. Шевчук. – 2013. – 284с . (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – С. 125 – 133.
 4. Оцінка стану складових інфраструктури Карпатського регіону / Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні: [зб. наук. пр] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С.Кравців (відп.ред.). – Львів, 2014.- Вип.5 (109). – С.505-512.
 5. Структурна корекція економіки Тернопільської області / Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук // Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Буковинського державного фінансово-економічного університету (м.Чернівці, 15 жовтня 2014року) / гол.ред.В.В.Прядко.-Чернівці:Технодрук, 2014. – С.101-103.
 6. Оцінка територіальної структури економіки Тернопільської області / Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.9. – C.296-302.
 7. Ресурсне забезпечення та оцінка окремих видів економічної діяльності Карпатського регіону /Я.В.Шевчук, Н.І. Ценклер // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип.24.10 – С. 300 – 306.
 8. Структурная корекция экономики Тернопольськой области / Я.В. Шевчук, О.І. Шевчук // Проблемы трансформации регионов и городов в современной економите: метериалы семинаров с междунар. Участием / отв. Ред. Т.В. Миролюбова; Перм. Гос. Нац. Исслед. Ун-т. – Пермь, 2014. – С. 68 -71.
 9. Nowoczesne projektowanie sieci transportowych drog /Ja. W.Szewchuk // Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki – TOM III trzeci monografii pt.: W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. Doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w krajach Europy Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, 2014 roku – С. 105 – 115.
 10. Альтернативна енергетика як фактор енергетичної незалежності України /П.П. Гаврилко, А.В. Шевчук, Я.В. Шевчук // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти: збірник матеріалів Десятої Загальнофакультетської науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С.19-27.

КРАВЧУК Наталія Олегівна
Посада: викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Коло наукових інтересів: економіка підприємства, соціальне страхування.

КРАВЧУК Наталія Олегівна
НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Ділова репутація як стратегічний чинник компанії/ Н.О. Кравчук // Економіка та стратегія розвитку підприємств: колективна монографія праць авторів-переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» ; за заг. ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 284 с. – С. 149 – 154 .
 2. Ділова репутація як чинник розвитку підприємства / Д.І. Берницька, Н.О. Кравчук// Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 41 – 45.
 3. Теоретичні засади функціонування інтелектуального капіталу / Н.О. Кравчук //Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 114-117.
 4. Оценка стоимости интеллектуального капитала предприятия / Н.О. Кравчук // ХІІ міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів і молодих вчених «Концепція розвитку економічних наук у ХІІ ст.» (м. Москва), 2013. – С. 26-29.
 5. Витратний підхід до оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Н.О. Кравчук // Міжнародна конференція «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки» (м. Київ), 2013. – С. 38 – 41
 6. Споживчий капітал як елемент інтелектуального капіталу підприємства: сутність та структура / Н.О. Кравчук // Електронне видання «Ефективна економіка», 2013. – № 7.
 7. Роль людського капіталу у розвитку підприємства / Н.О. Кравчук // Збірник тез доповідей Міжнародного економічного форуму «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір», Луцьк: ВІЕМ, 2014. – С. 157 – 159.
 8. Інвестиції у людський капітал як складову інтелектуального капіталу підприємства в умовах економіки знань / Н.О. Кравчук // Інвестиції:практика та досвід, 2014. – № 13.
 9. 9. Роль структурного капіталу підприємства у складі його інтелектуального капіталу / Н.О. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 6.Ч.2 – С. 216 – 218.
 10. Індикаторні методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Н.О. Кравчук // Вісник Одеського національного університету. Економіка, 2015. – Том 20. Випуск 1.

БОРТНІК Наталія Володимирівна
Посада викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: податковий менеджмент, фіскальне адміністрування, звітність підприємств, ревізійна справа.
Коло наукових інтересів: проблематика трудового права, зокрема вирішення трудових спорів, норми нового КПК.

БОРТНІК Наталія Володимирівна
НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Проблематика виникнення трудових спорів в українському суспільстві /Н.В. Бортнік // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних, правових та гуманітарних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях». Випуск 7. – Нововолинськ, 2012. – С. 99-109.
 2. Вітчизняна практика застосування домашнього арешту /Н.В. Бортнік // Збірник наукових праць, матеріали VIII науково-практичної конференції: «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». Випуск 8. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2013. – С. 92-98.
 3. Правове регулювання укладення договору про надання комунальних послуг /Н.В. Бортнік // Збірник матеріалів ІХ Загальнофакультетської науково-практичної конференції на «Тенденції та перспективи антикризового розвитку України: соціально-економічна, гуманітарна, екологічна та правова сфери». Випуск 9. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2014. – С. 145-153.
 4. Правове регулювання податку на нерухоме майно в Україні /Н.В. Бортнік // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти: збірник матеріалів Десятої Загальнофакультетської науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С.168 – 174.
 5. Податок на нерухоме майно: зарубіжний досвід та українські перспективи / Н.В. Бортнік// Вісник Одеського національного університету. Економіка, 2015. – Том 20. Випуск 1.

ТИСЬКО Мар’яна Михайлівна
Посада викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: державний фінансовий контроль, казначейська справа, МВФКВ.
Коло наукових інтересів: управління інноваційним розвитком підприємств.

ТИСЬКО Мар’яна Михайлівна
НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Методи управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення якості трудового життя /М.М. Кошлата // Економічний аналіз, 2013. – №3.Том 14. – С. 72-76.
 2. Сучасні підходи до визначення сутності та методів оптимізації структури капіталу акціонерного товариства /М.М. Кошлата // Збірник наукових праць, матеріали VIII науково-практичної конференції: «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». Випуск 8. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2013. – С. 105-107.
 3. Управління інноваційним розвитком підприємств /М.М. Кошлата // Збірник тез доповідей Міжнародного економічного форуму «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді в єдиний науково-культурний простір», Луцьк: ВІЕМ, 2014. – С. 154 – 156.
 4. Методи управління інноваційним розвитком підприємств в сучасних умовах господарювання /М.М. Кошлата // Збірник матеріалів ІХ Загальнофакультетської науково-практичної конференції на «Тенденції та перспективи антикризового розвитку України: соціально-економічна, гуманітарна, екологічна та правова сфери». Випуск 9. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2014. – С. 154 – 160.
 5. Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємств /М.М. Кошлата // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 6.Ч.2 – С. 210 – 212.
 6. Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства /М.М. Кошлата // Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. 2014. – №10. – С. 112-116.
 7. Обгрунтування стратегічної позиції щодо інноваційного розвитку /М.М. Кошлата // Економічний аналіз, 2014. – Том 16. №1. – С. 69 -74.
 8. Впровадження стратегії інноваційного розвитку організацій на основі портфеля проектів / М.М. Тисько // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти: збірник матеріалів Десятої Загальнофакультетської науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С.175 – 184.

ОЗІМЧУК Олена Володимирівна
Посада викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: інвестування.
Коло наукових інтересів: управління розвитком підприємств торгівельних підприємств, інвестиційна привабливість підприємств, регіону та України.

ОЗІМЧУК Олена Володимирівна
НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Методичні підходи до аналізу товарообороту на підприємстві торгівлі / О.В. Озімчук // Збірник наукових статей студентів КНТЕУ. Частина 2 “Економіка і фінанси підприємства”, 2014. – С. 175-179.
 2. Вплив інвестицій на економічний розвиток України /О.В. Озімчук // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти: збірник матеріалів Десятої Загальнофакультетської науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С.185 – 194.

БРИК Михайло Мирославович
Посада викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: бухгалтерський облік, організація обліку.
Коло наукових інтересів: проблематика обліку біологічних активів.

БРИК Михайло Мирославович
НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Облік біологічних перетворень і аналіз виробництва продукції рослинництва / М.М. Брик // Матеріали студентської наукової конференції «Науково-дослідна робота студентів: Формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації», Тернопіль, 2013. – С. 9 – 10.
 2. Проблеми та особливості обліку поточних біологічних активів сучасних економічних умовах / М.М. Брик // Збірник матеріалів ІХ Загальнофакультетської науково-практичної конференції на «Тенденції та перспективи антикризового розвитку України: соціально-економічна, гуманітарна, екологічна та правова сфери». Випуск 9. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2014. – С. 170-175.
 3. Ринок аудиторських послуг в Україні та його особливості /М.М. Брик // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти: збірник матеріалів Десятої Загальнофакультетської науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С.205 – 210.

ПРОЦЮК Алла Віталіївна
Посада старший лаборант кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: бухгалтерський облік, організація обліку.
Коло наукових інтересів: проблематика обліку біологічних активів.

ПРОЦЮК Алла Віталіївна

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.