КАФЕДРА ФІНАНСІВ НОВОВОЛИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Кафедра фінансів заснована 1 вересня 2008 року і є випусковою кафедрою за спеціальністю «Фінанси і кредит». Щорічно зростає кадровий потенціал кафедри. На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад і серед них: два доктори наук, п’ять кандидатів наук, два професори, три доцента, два старших наукових співробітника, один старший викладач та один викладач.

Навчання студентів здійснюється за навчальними планами, що складені на основі галузевих стандартів вищої освіти України з урахуванням регіональних особливостей і потреб Західного регіону України. Навчальний процес організовано на принципах кредитно-модульної системи, основні напрями якої сформульовані в Болонській декларації. Впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес на кафедрі фінансів дозволяє наблизити навчальні плани та кваліфікаційні характеристики фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» до міжнародних стандартів зробити їх більш прозорими і тим самим полегшити визнання на світовому ринку світових послуг.

З метою підвищення якості викладання дисциплін, фахівці кафедри підвищують свою кваліфікацію в провідних ВНЗ України, фінансових та банківських установах, органах Державної фіскальної та казначейської служб України.
 
Професійна компетенція при навчанні студентів за спеціальністю «Фінанси і кредит» забезпечується шляхом освоєння спеціальних і професійно орієнтованих дисциплін таких як:

 • фінанси
 • гроші та кредит
 • фінанси підприємств
 • міжнародні фінанси
 • фінансовий ринок
 • фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • фінансовий менеджмент
 • податкова система
 • бюджетний менеджмент,
 • ринок фінансових послуг
 • управління державними та місцевими фінансами
 • банківські операції, страхування
 • фінанси зарубіжних країн

Завдяки такому розмаїттю дисциплін та високій організації виробничих практик на випускових курсах студенти мають змогу отримати всі необхідні теоретичні знання та набути фахових навичок в процесі формування висококваліфікованих фахівців.

Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісне співробітництво з органами місцевого самоврядування, податковими і фінансовими державними службами, Управлінням державної казначейської служби, кредитними установами ( КБ «Приватбанк», КБ «Альфа Банк»), підприємствами різних форм власності, комерційними структурами. Протягом останніх років провідні фахівці вище означених інституцій, активно беруть участь у навчальному процесі, консультуванні дипломних робіт, у проведенні наукових конференцій та он-лайн тренінгів.

До того ж, для зміцнення професійного вектора студентів випусковою кафедрою значна увага приділяється практичному навчанню як основній складовій підготовки майбутніх фінансистів. Під час практики студенти послідовно беруть участь у процесах прогнозування, складання, виконання, аналізу форм звітності фінансових установ та підприємств. Проходження практик передує проведення тренінгових занять, метою яких є закріплення знань отриманих під час вивчення фінансових дисциплін і формування практичних навичок пов’язаних із здійсненням бюджетного процесу на місцевому рівні. 

Щорічно зміцнюється та розширюється співпраця з роботодавцями, які по закінченні виробничої практики студентів на їх підприємствах та в установах, запрошують випускників на роботу.

Випускники-фінансисти успішно працюють на престижних посадах у Фінансових управліннях виконавчих комітетів Нововолинської та Володимир-Волинської міських рад; банківських установах міста і області, органах фіскальної служби міста, районів, області; в економічних службах промислових підприємств (Західна промислова група, ТзОВ «Кроноспан». ТзОВ «БРВ», ТзОВ «Імперія жирів», комунальне підприємство «Нововолинськводоканал», державне підприємство «Волиньвугіля», бухгалтерія управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради та інш.); в Іваничівському Об’єднаному управлінні пенсійного фонду України у Волинській області.

Кафедра проводить науково-методичні дослідження, які спрямовані на розробку підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з фінансових дисциплін. Для забезпечення ефективної навчальної роботи за усіма дисциплінами, які викладаються на кафедрі розроблено навчальні повнотекстові електронні навчально-методичні комплекси, які є суттєвою допомогою для студентів при організації самостійної роботи.
За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри було розроблено понад 100 наукових праць.

Професорсько-викладацьким складом кафедри виконано та успішно впроваджено у фінансово-господарську діяльність підприємств – замовників низку науково-дослідних робіт, зокрема: «Оптимізація фінансово-управлінських рішень господарської діяльності ТзОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат», 2011р.; «Оптимізація трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів» для підвищення його конкурентоспроможності» 2012р., «Підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва (МП «Сантехмонтаж») в контексті регіонального розвитку, 2014 р., «Шляхи нейтралізації фінансових ризиків підприємства в контексті підвищення його ринкової вартості» (2015р.); «Удосконалення механізму управління ризиками підприємства у контексті запобігання банкрутства», «Оптимізація фінансового потенціалу підприємства в контексті удосконалення інвестиційної політики регіону», «Удосконалення механізму фінансування комунального підприємства у контексті використання державно-приватного партнерства (на прикладі КП «Нововолинськводоканал»), «Підвищення рівня ефективності управління капіталом підприємства як напрям зміцнення фінансової стійкості суб’єкта господарювання». 
Враховуючи практичну значимість науково-дослідних та дисертаційних робіт, результати зазначених робіт використовуються у навчальному процесі факультету, успішно впроваджуються у фінансово-господарську діяльність підприємств-замовників.

Значна увага приділяється професорсько-викладацьким складом кафедри удосконаленню форм і методів викладання навчальних дисциплін. Професорсько-викладацький склад кафедри є активним учасником постійно-діючого науково-методичного семінару, в рамках якого провідними фахівцями кафедри фінансів були проведені наступні заходи: аукціон-колоквіуми, імпровізовані круглі столи, лекції- пресконференції, проблемні лекції та економічні брейн-ринги.

Професорсько-викладацьким складом кафедри фінансів створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонує студентський науковий гурток «Фінансист».

Здійснюється підготовка студентських наукових робіт до публікації під керівництвом викладачів кафедри фінансів або у співавторстві, а також підготовка студентів до участі в наукових студентських конференціях різного рівня, у т.ч. в ТНЕУ. 

Разом з тим, кафедра фінансів планує надалі підвищувати рівень ефективності такої роботи. З цією метою кафедрою розроблено певні заходи щодо покращення якості науково-дослідної роботи студентів, а саме:

 1. Проведення круглих столів, семінарів, конференцій за участю представників інших вищих навчальних заходів та підприємств з проблем організації фінансів.
 2. Залучення студентів до науково-дослідної роботи з проблем навчальних дисциплін, що вивчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит».
 3. Створення студентських науково-дослідних груп з сучасних питань фінансів та прогнозування подальшого їх розвитку.  

Одержана вища освіта за спеціальністю «Фінанси і кредит» дає можливість студентам: 

 • керувати фінансовими ресурсами на макро – і мікрорівнях;
 • розробляти фінансову стратегію підприємства відповідно до сучасних вимог;
 • здійснювати контроль щодо реалізації бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики;
 • використовувати знання в області інформаційної та комп’юторної техніки (з використанням технологій INTERNET);
 • вести комунікативну роботу з державними службами щодо управління фінансовими ресурсами;
 • формувати на підприємстві взаємини між суб’єктами господарювання і податковими, фінансовими службами, державним казначейством і банками.

Студентські будні фінансистів це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти –фінансисти завжди беруть активну участь в різноманітних спортивних та культурних заходах, конкурсах, квестах, що проводяться як в Інституті, так і за його межами.

Отже, життєвий шлях для кожного з колишніх студентів-фінансистів – вагова віха і в історії випускової кафедри. Відрадно, що у 21 СТОЛІТТІ, яке попри всі оптимістичні сподівання та надії виявилося століттям нестабільності, випускники кафедри з гідністю дотримуються кафедрального кредо фінансиста.

Завідувач кафедри фінансів РУМЯНЦЕВА Галина Іванівна

ШЕВЧУК Ярослав Васильович

Посада: завідувач кафедри фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, PhD
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: фінанси на макро-, мезо- та мікрорівнях; інвестиційна діяльність
Зовнішній телефон: (03344)32272
Електронна пошта: rgi305@mail.ru
Стаж науково-педагогічної роботи 26 років.

Кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання на території пріоритетного розвитку» захистила в Інституті регіональних досліджень НАН України у 2010 році (м. Львів). Відповідальний активний учасник виконання госпдоговірних науково-дослідних тем, зокрема:  «Оптимізація фінансово-управлінських рішень господарської діяльності ТзОВ «Нововолинський олійно-жировий комбінат(номер державної реєстрації 0111u008675), 2011 рік; «Оптимізація трудового потенціалу ТзОВ «Імперія жирів» для підвищення його конкурентоспроможності (номер державної реєстрації 0112U003190), 2012 рік; «Підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва (МП «Сантехмонтаж») в контексті регіонального розвитку, 2014 рік; «Шляхи нейтралізації фінансових ризиків підприємства в контексті підвищення його ринкової вартості» 2015рік; «Удосконалення механізму управління ризиками підприємства у контексті запобігання банкрутства» 2016 рік; «Оптимізація фінансового потенціалу підприємства в контексті удосконалення інвестиційної політики регіону» 2016 рік; «Удосконалення механізму фінансування комунального підприємства у контексті використання державно-приватного партнерства (на прикладі КП «Нововолинськводоканал») 2016 рік; «Підвищення рівня ефективності управління капіталом підприємства як напрям зміцнення фінансової стійкості суб’єкта господарювання» 2016 рік. Зазначені науково-дослідні роботи успішно впроваджені у фінансово-господарську діяльність підприємств – замовників. У 2017 році триває робота над завершенням виконання низки НДР, зокрема: «Удосконалення фінансового менеджменту підприємства МП «БОШ Автосервіс Формула» в сучасних умовах господарювання»; «Шляхи оптимізації фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства у сучасних економічних реаліях»; «Підвищення ефективності управління на основі системного підходу до фінансового аналізу результатів фінансово-господарської діяльності ПП «МП Сантехмонтаж».

Автор та співавтор понад 60 наукових праць і низки науково-методичних матеріалів, у тому числі навчального посібника «Фінанси підприємств» з грифом Міністерства освіти та двох монографій.

Організатор науково-дослідної роботи серед професорсько-викладацького складу Інституту, заступник головного редактора наукового збірника Інституту, керівник студентського наукового гуртка «Фінансист», член науково-методичної ради Інституту, бере участь в роботі спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій в якості офіційного опонента.

Активний учасник підготовки законодавчих актів щодо регулювання інвестиційної діяльності в Україні, зокрема «Про відновлення функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності у Волинській області».

Навчальні курси, які викладає: фінанси, гроші та кредит, фінанси зарубіжних країн, управління державними та місцевими фінансами, податкова система, тренінг з фаху, керівництво виробничими практиками.

МОНОГРАФІЇ:
 1. Румянцева Г.І. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності / Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності: колективна монографія / П. С. Харів, Р.С. Чорний, Г.І. Румянцева та ін.; за ред. П.С. Харіва, Р.С. Чорного. – Нововолинськ: Бізнес Інтернет Центр, 2015. – 388 с.
 2. Rumyantseva G.I. Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels: collective monograph in three volumes / edited by J. Zukovskis, K. Shaposhnykov. – Kaunas : Baltija Publishing, 2016. – 1004 p.
ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:
 1. Румянцева Г.І. Стан та шляхи посилення дохідної бази місцевих бюджетів/Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – 2012. – В.8.Т.2. – С.43.
 2. Румянцева Г.І.. Сучасний стан та проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні/ Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – 2012. – Випуск 22.11. – С. 297-301.
 3. Румянцева Г.І.Детермінанти інвестиційної діяльності в регіоні Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – Черкаси. – 2013. – В.26. – Ч.1.Т.1. – С. 136-142.
 4. Румянцева Г.І.Фінансовий потенціал органів місцевого самоврядування / Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 25. – С. 55–60.
 5. Румянцева Г.І. Стабілізація фінансового стану підприємства у контексті стабілізації механізму управління інвестиційними ризиками / Науковий вісник національного лісотехнічного університету. Випуск 26.2. – Львів, 2016. – С. 236-240.
 6. Румянцева Г.І. Конкурентоспроможність вугільної промисловості Західного регіону України: сучасний стан та шляхи перспективного розвитку / Глобальні та національні проблеми розвитку економіки. Електронне наукове видання. – Миколаїв, 2016. – Випуск 12.- C.378-382.

ШЕВЧУК Андрій Васильович

ШЕВЧУК Андрій Васильович

Посада: професор кафедри фінансів
Науковий ступінь: доктор економічних наук, PhD
Вчене звання: старший науковий співробітник
Електронна пошта: avshevc@gmail.com
Коло наукових інтересів: фінанси, регіональна економіка, штучний інтелект
Навчальні курси, які викладає: фінансовий менеджмент

МОНОГРАФІЇ:
 1. Шевчук А.В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку : монографія / А.В. Шевчук. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. – 463 с.
 2. Шевчук А.В. Освіта в малих містах Карпатського регіону / Н.Р. Синюра-Ростун, А.В. Шевчук // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. Кравців В.С. – Львів, 2013. – С. 190-203.
 3. Шевчук А.В. Інноваційна трансформація регіональних освітніх систем і розвиток соціально-демографічного потенціалу / А.В. Шевчук // Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / НАН України. Інститут регіональних досліджень; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2013. – Том 2. Соціально-демографічний потенціал / відп. ред. У.Я. Садова. – 2013. – С. 210-223.
ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:
 1. Шевчук А.В. Економічний розвиток та технологічна сингулярність: концепція взаємозв’язку і суперечності / Шевчук А.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Випуск 10. Одеса. 2015. – 295с. С. 4-9.
 2. Шевчук А.В. Нова парадигма інтелектуального розвитку людства в умовах технолого-сингулярного переходу / Шевчук А.В. // Інноваційна економіка. № 4(59), 2015. 393 с., С.183-187.
 3. Shevchuk A.V. Artificial Intelligence and Intellectualization: New Prospects For Economic Development / A.V.Shevchuk // Науковийогляд. Том 4, № 25. 2016. – URL: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/791/943

ЧОРНА Неля Петрівна

ЧОРНА Неля Петрівна

Посада: професор кафедри фінансів
Науковий ступінь: доктор економічних наук, PhD
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: ncolla@ukr.net
Коло наукових інтересів: соціально-економічний розвиток країни та його екологічні наслідки; інноваційний розвиток підприємств
Навчальні курси, які викладає: фінанси, економіка праці та соціально-трудові відносини

МОНОГРАФІЇ:
 1. Чорна, Н. П. Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування та ризики продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : монографія / Н. П. Чорна. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 296 с.
ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Chorna N.P. The problem of investment resources scarcity in the context of food production innovation development in Ukraine / Problema deficitului resurselor investitionale in contextul dezvoltärii inovatoare a producerii alimentelor in Ucraina / N. Chorna // Economie § Sociologie / Economy and Sociology, 2013. – №3 – P. 67 -70.
 2. Чорна Н. П. Продовольча безпека України як імператив самозабезпечуючого розвитку/ Н. П. Чорна // Агросвіт. – 2015. – № 8. – С. 9 – 14.
 3. Чорна Н. П. Стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства України / Н. П. Чорна // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 22 – 25.
 4. Чорна Н. П. Якість продуктів харчування – запоруказдоров’янації/ Н. П. Чорна // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 23 – 28.

РИМАР Ольга Григорівна

РИМАР Ольга Григорівна

Науковий ступінь: податкове адміністрування
Коло наукових інтересів: податкове адміністрування
Електронна пошта: helga-06@ukr.net
Навчальні курси, які викладає: банківська система, фінансовий ринок

ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Римар О.Г. Регуляторна політика держави, як інструмент реалізації антикризової програми управління економікою /О.Г.Римар // Наукові записки. Науково-технічний збірник Української академії друкарства. – Львів. – 2012. – В2(35) –С. 36-41.
 2. Римар О.Г. Податкове регулювання в системі антикризових заходів держави /О.Г.Римар // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник . – Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника . – 2012. – В 7. Т2. – С.28-33.
 3. Римар О.Г. Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання /О.Г.Римар // Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал НАУ. –2013. – №4(118). – Київ. – С.224-227.
 4. Римар О.Г. Податкові інструменти активізації інноваційної діяльності в умовах посткризового розвитку/О.Г.Римар // Проблеми науки . Міжгалузевий науково-практичний журнал ЦНТЕІ. – 2014 . – №10 .– С.14-18.
 5. Римар О.Г. Особливості впливу глобалізацій них процесів на економічний розвиток України /О.Г.Римар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – частина ІІ. Випуск 6/2014. – С.158-165.

САПОЖНІКОВ Віктор Борисович

САПОЖНІКОВ Віктор Борисович

Посада: доцент кафедри фінансів
Науковий ступінь: андидат економічних наук
Коло наукових інтересів: бюджетна система
Навчальні курси, які викладає: управління державними та місцевими фінансами, місцеві фінанси, бюджетний менеджмент

ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Сапожніков В.Б. Організація обліку і контролю виконання фінансування в бюджетних і наукових установах /В.Б. Сапожінков // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №6. – С.52.
 2. Сапожніков В.Б. Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні /В.Б. Сапожніков //Економічний аналіз. – 2010.- №5. – С. 329-331.
 3. Сапожніков В.Б. Сучасний стан та напрями реформування позабюджетних соціальних фондів цільового призначення /В.Б. Сапожніков //Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – 2010. – № 99.
 4. Сапожніков В.Б. Проблеми фінансового забезпечення повноважень місцевого самоврядування/ В.Б. Сапожніков //Світ фінансів. – 2010.- №2. – С.160-167.
 5. Сапожніков В.Б. Бюджети місцевого самоврядування в умовах нового бюджетного кодексу / В.Б. Сапожніков // Продуктивні сили і регіональна економіка. — 2008. — Ч. 2. — С. 140-143.

ВАЖИНСЬКИЙ Федір Анатолійович

ВАЖИНСЬКИЙ Федір Анатолійович

Посада: доцент кафедри фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, PhD
Вчене звання: старший науковий співробітник
Коло наукових інтересів: регіональна економіка, аграрна економіка, сільські території, фінанси
Електронна пошта: vazyn@i.ua
Навчальні курси, які викладає: банківська система, місцеві фінанси, фінанси

ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Важинський Ф.А, Прогноз розвитку виробничого потенціалу сільських територій Івано-Франківської області / Věda a technologie: krokdobudoucnosti – 2016: materiály XII mezinárodnívědecko – praktickákonference, 22 – 28 ?nora 2016 roku. – Praha. PublishingHouse «EducationandScience» s.r.o, 2016. – D?l 2.– S. 71-74.
 2. Важинський Ф.А. Теоретичні аспекти впливу сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій в умовах сучасних аграрних перетворень / Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2016. – Вип. 7 (182), С. 66-69
 3. Важинський Ф.А. Європейський досвід реформування аграрного сектору економіки: можливості для України : аналітична записка / Ф.А. Важинський ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 12 с. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/
 4. Важинський Ф.А., Лалакулич М.Ю.  Проблеми демографічного потенціалу сільських територій Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення//Вісник Ужгородського університету, 20916.- С.253-258.

САМОЛЬОТОВ Павло Валентинович

САМОЛЬОТОВ Павло Валентинович

Посада: доцент кафедри фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук,
Коло наукових інтересів: місцеві фінанси, регіональна економіка
Електронна пошта: samolotov@gmail.com
Навчальні курси, які викладає: державний кредит, податкова система. фінансовий менеджмент

ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Самольотов П.В. Деякі аспекти регіональної соціальної політики в трансформаційних умовах українського суспільства.- Харків:ХарРІ НАДУ. 2015. –С.3-7.
 2. Самольотов П.В.Особливості соціально-економічного розвитку регіонів України.- Донецьк.-2011.- С.35-39.

СПІВАК Валерій Сергійович

СПІВАК Валерій Сергійович

Посада: старший викладач кафедри фінансів
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Коло наукових інтересів: управління проектами
Електронна пошта: tanyalovely@live.ru
Навчальні курси, які викладає: фінанси домогосподарств, методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін

ПУБЛІКАЦІЇ:
 1. Спічак В.С. Согласование параметров проектовтехнологических систем”.MOTROL.Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin, Vol.17,№3.- 2015 .

БРИК Михайло Мирославович

БРИК Михайло Мирославович

Посада викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності
Електронна пошта: kafedraeogd@meta.ua
Зовнішній телефон: (03344) 3-21-10
Внутрішній телефон: 28-221#
Дисципліни: бухгалтерський облік, організація обліку.
Коло наукових інтересів: проблематика обліку біологічних активів.

НАУКОВІ ПРАЦІ
 1. Облік біологічних перетворень і аналіз виробництва продукції рослинництва / М.М. Брик // Матеріали студентської наукової конференції «Науково-дослідна робота студентів: Формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації», Тернопіль, 2013. – С. 9 – 10.
 2. Проблеми та особливості обліку поточних біологічних активів сучасних економічних умовах / М.М. Брик // Збірник матеріалів ІХ Загальнофакультетської науково-практичної конференції на «Тенденції та перспективи антикризового розвитку України: соціально-економічна, гуманітарна, екологічна та правова сфери». Випуск 9. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2014. – С. 170-175.
 3. Ринок аудиторських послуг в Україні та його особливості /М.М. Брик // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти: збірник матеріалів Десятої Загальнофакультетської науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С.205 – 210.

Власюк Катерина Євгенівна

Власюк Катерина Євгенівна
Посада ст.. лаборант кафедри фінансів

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.